کارمزد معاملات در بورس

کارمزد معاملات در بورس

شاید برای شما هم این سؤال به وجود آمده باشد که وقتی قصد دارید سهامی را خریداری کنید، آیا علاوه بر مبلغ موردنیاز برای خرید سهام، باید هزینه دیگری هم بپردازید یا نه؟ وقتی سهام خود را می‌فروشید چطور؟ پاسخ سؤال مثبت است،

چون سرمایه‌گذار برای خریدوفروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس، باید کارمزد بپردازد. این کارمزد که البته، مبلغ آن بسیار اندک است، ازسوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمـر این بازار می‌شود؛ اما مبلغ کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار در بورس، چقدر است؟

الف. کارمزد خرید سهام

کارمزد خرید سهام، حدود چهل ممیز نه صدم درصد است.

اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، ۱۵۰ تومان خریداری کنید. در این صورت، جمع کل مبلغ موردنیاز برای خرید سهام، صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. باتوجه به اینکه کارمزد خرید سهام، چهل ممیز نه صدم درصد است، شما باید حدوداً مبلغ ۷۳۵ تومان هم کارمزد خرید سهام موردنظر را بپردازیـد.

 ب. کارمزد فروش سهام و مالیات آن

کارمزد فروش سهام، پنجاه ممیز سه صدم درصد مبلغ معامله است. علاوه ‌بـر کارمزد فروش سهام، پنج دهم درصد هم مالیات از فروشنده سهام دریافت می‌شود که جمعاً برابر با یک ممیز سه صدم درصد (۱٫۰۳) است.

در مثال قبل فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، ۱۵۰ تومان به فروش برسانید. در این صورت، جمع کل مبلغ موردنیاز برای فروش سهام، صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. باتوجه به اینکه کارمزد فروش سهام، چهل ممیز نه صدم درصد و مالیات فروش نیز برابر با پنج دهم درصد (در مجموع یک ممیز سه صدم درصد) است، شما باید در مجموع ۱۵۴۵ تومان بابت این معامله پرداخت نمایید.

 ج. کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره در بورس حدود صد و چهل ممیز سه هزارم کارمزد خریدوفروش سهام، یعنی هفت صدم درصد مبلغ معامله است، البته برخلاف سهام، فروش این اوراق مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما قصد داشته باشید صد و پنجاه هزار تومان اوراق مشارکت در بورس خریداری کنید یا بفروشید، فقط بایـد ۱۰۵ تومان کارمـزد بپردازیـد.

بنابراین، همانطور که ملاحظه می‌کنید، کارمزد و مالیات خرید و فروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس، بسیار اندک بوده و همین موضوع نیز یکی از مزیت‌های بورس، در مقایسه با سایـر بازارهای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

پاسخ دهید